Sean Behrens - (BEAR-ens)

Tyler Boucher - (BOO-shay)

Jack Devine - (duh-VINE)

Aidan Hreschuk - (HER-shuck)

Justin Janicke - (JAN-ih-key)

Kaiden Mbereko - (em-BEAR-eh-koh)

Sasha Pastujov - (PAH-stuh-jov)

Colby Saganiuk - (SAG-ih-nuck)

Ethan Straky - (STRACK-key)

Ryan St. Louis - (Saint Loo-WEE)